واحد قیمت: یورو تومان

آموزش تار و سه تار

این پکیج شامل دو دوره تار و سه تار می باشد که شامل 16 جلسه نیم ساعته می باشد.
حداکثر شرکت کننده در دوره: 16 نفر
هزینه دوره: 750,000 تومان
زبان فارسی